Общи условия

 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ WWW.MAVRUDDAY.COM

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Собственик на сайта www.mavrudday.com е Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП). БАВП е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано като упражняващо обществено полезна дейност.

2. Като собственик БАВП има право да публикува всякаква текстова, графична и друга информация под формата на новини, статии, публикации, имащи отношение към тематичния профил на сайта и да я предоставя за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители.

3. Настоящите общи условия уреждат реда и начина за ползване на сайта www.mavrudday.com, предоставяната чрез него информация и услуги, и възникналите взаимоотношения между БАВП и потребителите.

4. Достъпът до информацията публикувана на сайта www.mavrudday.com е възможен единствено и само, чрез използване на публично достъпната Интернет страница.

5. Сайтът www.mavrudday.com представлява информационен масив, който съдържа материали както на БАВП така и на трети лица. БАВП не носи отговорност за съдържанието на информационни материали, обозначени като такива с произход от трети лица.

6. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

7. БАВП декларира, че сайта www.mavrudday.com е достъпен за всички потребители приели настоящите Общи условия.

8. БАВП не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на или във връзка с използването на сайта www.mavrudday.com или от временната невъзможност да бъде използван.

9. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия са две основни групи, както следва:
9.1. Регистрирани потребители – лица, създали свой собствен акаунт, посредством електронна регистрационна форма, достъпа онлайн.
9.2. Нерегистрирани потребители – лица, посещаващи Интернет страницата, без да извършват регистрация

10. С всяко ползване на ресурсите на сайта, потребителите  декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

11. Настоящите общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на потребителите.  

II. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА СТРАНИЦАТА
12. Ресурсите, които предлага www.mavrudday.com са:
12.1 Новини и актуална информация, свързана с тематичната насоченост на сайта. Информация за БАВП и събитието Международен ден на мавруда (mavrud day);
12.2 Aвторски публикации;
12.3 Информация за събития, съобщения до медии и партньори, търговски и рекламни съобщения;
12.4 Становища, анализи, маркетинг предложения;
12.5 Връзка към други интернет страници на сродни събития и организации.  

III. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
13. Всички материали, достъпни чрез сайта www.mavrudday.com включително и настоящите Общи условия са интелектуална собственост на Българската асоциация на винените професионалисти.

14. При използването на ресурсите, предмет на настоящите Общи условия, потребителите имат достъп до разнообразно съдържание, което може да е обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта (новини и актуална информация, авторски снимки и видео материали, становища, анализи, предложения за законодателни промени и публикации) са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, за което се носи гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

15. Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

16. БАВП дава право на потребителите да ползват всички услуги и информация, които са предоставени в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на БАВП или на трети лица свързани пряко, или косвено с материалите на сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е допустима само след коректно посочване на източника и уведомяване на собственика на сайта -  БАВП.

17. БАВП си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между БАВП и лицето публикуващо информацията.

18. С публикуване на информация в Сайта, потребителят декларира, че е носител на авторските и права й предоставя безвъзмездно правото на БАВП да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали свързани с Международни ден на мавруда.   IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА  ОТГОВОРНОСТТА

19. БАВП полага всички усилия, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. БАВП не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на БАВП за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

20. БАВП не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към други Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Страницата.

21. БАВП не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

22. БАВП има право на обезщетение за всички вреди и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

За упражняване някое от правата, описани в настоящите  Общи условия или при въпроси и/или оплаквания и възражения относно тези Общи условия, може да  се свържете със собственика на сайта БАВП по следните начини:
На имейл: office@bawp.bg
По пощата: ул.“Емил де Лавеле” 2, офис 2, гр Пловдив.  

Настоящите общи условия са актуални към 01.10.2021.